Biedermeier

Biedermeier Freundschaftsbillet von 1850

Biedermeier Kuvert

Biedermeier Glückwunschkarte I

Biedermeier Glückwunschkranz um 1830-50


Biedermeier Glückwunschkarte V

Biedermeier Glückwunschkarte IV

!